Allvarliga brister inom äldrevården – ledde till vår pappas död

Under vintern uppmärksammades i media den allvarliga situationen inom äldreomsorgen och äldrevården över landet, med bland annat äldre som dött på grund av undernäring och att de inte får den omsorg och vård som de borde har rätt till. Som en reaktion på detta startades ett äldreuppror, bland annat av artisten Pernilla Andersson och Therese Ringdahl Nilsson i Västervik, som också har spridit sig över landet.

Situationen är nu så absurd i Sverige att en gammal häst har en rättighetslagstiftning mot vanvård till skillnad mot en äldre person som är beroende av äldrevården, vilket Yngve Gustafson, överläkare och professor i geriatrik, offentligt påtalat.

Vi stöder självklart detta åldringsuppror då vi tyvärr också fått erfara dessa allvarliga brister när vår 92-åriga pappa under början av året insjuknade i den för äldre personer livsfarliga sjukdomen RS (respiratoriskt syncytialvirus).

Han avled några veckor senare i slutet av februari och det berodde till stor del på att han hamnade mellan stolarna när det gällde ansvarsfördelningen mellan den kommunala äldreomsorgen och sjukvården i landstingets regi. Det innebar för vår pappa, som levde själv i en lägenhet i ett samhälle utanför Arvika, att hans allvarliga sjukdomstillstånd inte uppmärksammades av medicinsk personal och att han inte tillräckligt snabbt fick den vård som han borde haft på sjukhuset.

Vår pappa hade daglig hjälp av hemtjänsten och så länge som han var någorlunda frisk så fungerade det bra, men hans allmäntillstånd försämrades drastiskt i slutet av januari. Han blev sängliggande, knappt kontaktbar och mycket svag av bland annat undernäring. Någon diagnos på vad som orsakat detta hade han då inte fått av någon läkare.

Trots att hemtjänsten försökt påtala för en ansvarig sjuksköterska om att vår pappa hamnat i detta livsfarliga tillstånd dröjde det flera dagar innan denna person kontaktade oss anhöriga och det var först när vi påtalade det självklara att pappa skulle till sjukhuset som han transporterades dit. På akutmottagningen konstaterades att han infekterats av RS och andra infektioner. Trots en livsfarlig infektion, och med vetskapen om att äldre personer som har RS ofta får lunginflammation som ytterligare en följdsjukdom, fick han endast stanna på sjukhuset en natt. Han transporterades tillbaka till lägenheten utan att vi anhöriga informerades om detta.

Det tog endast några dagar tills hans tillstånd försämrades betydligt, då han nu också fått lunginflammation, men efter ytterligare påtryckningar från oss anhöriga transporterades han återigen till sjukhuset.

Vi anhöriga kontaktade då ansvarig läkare och inskärpte att vår pappa inte skulle skickas tillbaka hem till sin lägenhet igen. Efter tio dagar på sjukhuset, då han fick en ständig medicinsk bevakning och kontrollerat näringsintag, hade hans tillstånd blivit så pass mycket bättre att han åter kunde sitta i rullstol och äta och dricka själv.

Men trots att han fortfarande inte hade tillfrisknat varken från RS, lunginflammationen och andra infektioner bestämdes att han skulle transporteras hem igen. Skälet som angavs var att det inte fanns tillräckligt med vårdplatser för att han kunde få stanna på avdelningen och att han ansågs vara medicinskt färdigbehandlad. Några platser för en längre tids konvalescens finns inte tillgängliga på Arvika sjukhus och det ska nämnas att det har blivit av med över hälften av vårdplatserna, från 116 år 1994 till 50 i dag, en situation som liknar andra sjukhus över landet,

Efter att vår pappa kommit hem dröjde det endast någon vecka innan han avled, då hans tillstånd förvärrades, och under den tiden fick han inte besök av någon läkare, och vi som anhöriga fick inte heller kontakt med någon av de läkare som undersökt honom på sjukhuset. Dessutom fanns det ingen kontroll av hans näringsintag, trots att en tillräcklig mängd näring är det viktigaste för en äldre person att kunna tillfriskna från RS och lunginflammation.

Vi som anhöriga kunde endast konstatera att någon ansvarig person från sjukvården i den förvärrade situationen inte tog beslutet att skicka honom tillbaka till sjukhuset, vilket visade sig vara ödesdigert och – enligt vår bedömning – medicinskt felaktigt, då vi tidigare sett att hans tillstånd förbättrades när han fick adekvat vård på sjukhuset.

Något möte med en läkare, för ett så kallat brytsamtal för att samråda om vår pappa skulle skickas till sjukhuset eller få avlida i hemmet, genomfördes inte heller.

Det är självfallet oacceptabelt att en 92-årig person, som vår pappa, inte fick den sjukhusvård som han själv under sin långa levnad betalat åtskilliga kronor till i skatt. Att få vård på ett sjukhus ska inte vara en ynnest, utan en rättighet oavsett ålder.

Förutom att han inte fick den medicinska hjälp som han skulle ha haft lägger vi det största ansvaret för vår pappas död på de politiker som beslutat om att dra in på vårdplatser på sjukhuset. Hade han fått möjlighet att kunna stanna på sjukhuset och få en kontrollerad behandling för RS, lunginflammationen och andra infektioner, så hade han självklart haft en större möjlighet att tillfriskna.

Ola Jordán

Mirja Jordán

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp | Leave a comment

Högsta förvaltningsdomstolen fullföljer inte sitt uppdrag enligt lagen

För den som på allvar är intresserad av att – svart på vitt – se att Förvaltningsrätten, Kammarrätten och slutligen Högsta förvaltningsdomstolen inte agerar i enlighet med svensk lagstiftning när de inte har gett mig prövningstillstånd i min överklagan av Försäkringskassans nekande att ge mig sjukpenning för perioden 14 januari till och med 31 maj 2016, lägger jag ut de nio sidor som jag, tillsammans med mitt juridiska biträde Jari Qvarnberger, skrivit i en överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm lämnade alltså den 6 december år 2018 beskedet, att den inte meddelar prövningstillstånd, och att ”Kammarrättens avgörande står fast”. Detta beslut kan inte heller överklagas.

Enligt HFD kan prövningstillstånd ges av två skäl: ”Det första skälet är att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen. Det andra skälet är att det finns synnerliga skäl för en prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.”

HFD – genom justiterådet Kristina Svahn Starrsjö – ger ingen motivation till sitt beslut, utan konstaterar endast, att: ”Högsta förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd”, vilket, som den som läser den av mig inlämnade överklagan, framstår som genomfalskt. HFDs beslut är ett exempel på när det formella endast är en formalitet.

Det ska påpekas, att det enda som jag har tagit bort från originalet av min niosidiga överklagan är mitt personnummer och adress. I min överklagan till HFD medskickade jag dessutom 17 dokument (inklusive sjukintyg och resultaten av blodprovsanalys på bland annat Arminlabs i Augsburg, Tyskland, m.m.) Dessa dokument lägger jag inte ut på sidan, då de är av privat karaktär.

Läs själva och bedöm vem som har rätt; Högsta förvaltningsdomstolen eller jag (men min överklagan hade inte fått denna juridiska grundlighet om jag inte fått hjälp av Jari Qvarnberger, som har denna kunskapen av oss två)?

Ola Jordán

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp | Leave a comment

Ryska nättroll attackerar denna bokblogg med spam

Efter att jag i stort sett varje vecka måste radera 100-tals spamkommentarer – skrivna på engelska – som hamnar i inkorgen, som jag som administratör för denna bokblogg ska godkänna för publicering, så kan jag nu konstatera att merparten av dessa spam har sitt ursprung från Ryssland.

De två IP-adresser som är mest frekventa börjar på 188.143.232.19 (de två sista siffrorna varierar, men har sitt ursprung från samma server) och 46.161.9.20 och när jag har sökt i Google på t.ex. WHOIS och IP, så kommer det för den förstnämnda IP-adressen upp följande information:

”General IP Information

IP: 188.143.232.19

Decimal: 3163547667

Hostname: 188.143.232.19

ASN: 44050

ISP: Petersburg Internet Network

Organization: Petersburg Internet Network

Services: Recently reported forum spam source. (4738)

Assignment: Static IP

Geolocation Information

Continent: Europe
Country: Russia ru flag
Latitude: 55.75  (55° 45′ 0.00″ N)
Longitude: 37.6166  (37° 36′ 59.76″ E)

När jag söker på den andra adressen så kommer följande information fram:

”46.161.9.20 Whois Results

ISP Petersburg Internet Network

Organization Petersburg Internet Network

Connection Type Cable/DSL

Country Russia

City Saint Petersburg, St.-Petersburg”

Som belägg för detta lägger jag ut ett antal så kallade skärmbilder (dumpar), där denna information framkommer.

Skärmbild (19)

Skärmbild (19)

Skärmbild (20)

Skärmbild (20)

Skärmbild (21)

Skärmbild (21)

Skärmbild (23)

Skärmbild (23)

Skärmbild (26)

Skärmbild (26)

Det är inte alltför långsökt att förmoda, att anledningen till att denna bokblogg attackeras av dessa ryska nättroll beror på att jag under de senaste åren publicerat flera artiklar som påvisar den Ryska federationens inblandning i kriget i – och mot – Ukraina (och Rysslands annektion av Krim).

Ola Jordán

 

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp, Underrättelsetjänster | 2 Comments

Brev till Jonas Sjöstedt (och svar från V:s kansli) angående den vårdskandal som pågår inom den offentliga sjukvården

Kopierar in svaret (som jag erhöll den 2 juni) från Jill-Marie Linder, administrativ sekreterare i (V), efter brevet som jag skickade till Jonas Sjöstedt den 29 maj.

”Hej Jonas!

Jag – Ola Jordán – skriver till dig i din egenskap av både riksdagsledamot och ledare för Vänsterpartiet.
Vill med detta brev göra dig uppmärksam på att det pågår en vårdskandal i det tysta inom den offentliga sjukvården.
Jag är själv journalist sedan snart 30 år (du kan läsa en del om mig via denna länk: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ola_Jordán ) men sedan fjolåret sjukskriven (men på grund av att jag inte har fått sjukpenning så kommer jag i morgon att vara tvungen att ställa mig till arbetsmarknadens förfogande som arbetssökande – för att kunna bidra till försörjningen av familjen).

Jag ska kortfattat redogöra för vad denna skandal handlar om.

Under sensommaren i fjol insjuknade jag efter fästingbett i borrelia burgdorferi och mykoplasma pneumoniae.
Tyvärr fick jag inget utslag som tydde att jag blivit infekterad, utan började efter ett par veckor bland annat känna att känseln i fötter och händer, samt en del av ansiktet, minskade och delvis försvann.
Dessutom blev jag stel och fick ont i fot- och handlederna samt kände av en del andra symptom som jag senare har fått kännedom är vanliga vid borrelia- och mykoplasmainfektioner.
Jag vände mig till närmaste vårdcentral (sammanlagt har jag varit i kontakt med tre läkare där fram tills nu), där den första läkaren i förbigående nämnde att man av fästingbett kunde få de symptom som jag uppvisade och redogjorde för.
Pliktskyldigt gav hon mig Doxycyklin, antibiotika, som är standardmedlet som läkare ger borreliapatienter. Trots att jag fick medlet, betonade hon att hon inte misstänkte att jag hade borrelia.
Mina symptom försvann i alla fall inte av denna niodagarskur, och jag vände mig då till ett närbeläget sjukhus och fick samma medel utskrivet, men denna gång i 14 dagar och med dubbla doser.
Trots denna kur försvann inte mina symptom.
Efter några veckor fick jag göra ett så kallad Elisa-test (blodtest), som visade ett negativt resultat, alltså att jag inte hade några antikroppar mot borrelia.
Detta har sedan legat mig i fatet eftersom alla läkarna som jag träffat därefter på vårdcentralen – samt Försäkringskassan – anser att jag inte har borrelia och jag har bland annat därmed inte fått någon sjukpenning under denna sjukdomsperiod.
Insåg nu att jag inte inom den svenska offentliga sjukvården skulle få reda på vad jag hade för sjukdom i kroppen och reste därför i slutet av mars till en vårdklinik i Tyskland.
Där blev jag mött med respekt och det gjordes omfattande tester. Blodet analyserades på det ansedda Arminlabs i Augsburg. Dessa tester (som gjordes med en metod som kallas för Elispot) visade alltså ett positivt resultat för borrelia burgdorferi och mykoplasma pneumoniae.
Mykoplasma var det ingen av de svenska läkarna som över huvud taget kom på att undersöka på eget initiativ (efter att jag visade testresultaten från Tyskland, där det framkom att jag har mykoplasma, förordade den tredje läkaren pliktskyldigast ett svalgtest för att se om jag hade mykoplasma i svalget, men det testet var negativt. Av någon anledning fick jag inte göra ett blodtest för att se om jag hade en mykoplasma-infektion någon annanstans i kroppen, på samma sätt som gjordes i Tyskland).
Jag har skrivit om mina erfarenheter och dessa texter har publicerats i tidskriften Miljömagasinet (jag har även lagt ut dessa texter på min blogg):
Det pågår en vårdskandal i det tysta
Stora brister bland läkare att diagnostisera och bota neuroborrelios
Tyvärr är jag inte ensam om att ha blivit misstänkliggjord av läkare i Sverige för de symptom som jag uppvisar. Jag kan förmedla kontakter till otaliga andra med liknande (och mycket värre) erfarenheter av den offentliga sjukvården. De har blivit arrogant bemötta, och fått fel diagnoser och bristfällig – eller ingen – vård överhuvudtaget.
Många med mig har därför känt sig tvungna att bege sig utomlands (företrädesvis till Tyskland) där bemötandet är ett annat, och diagnostiken är betydligt bättre och vården likaså.
Sammantaget går det inte att beteckna situationen för dem som har fästingburna sjukdomar och hur de blivit/blir bemötta inom den offentliga sjukvården som annat än en skandal.
Jag undrar nu hur du – och Vänsterpartiet – ställer er till dessa uppenbara brister inom den offentliga sjukvården som gör att patientens hälsa och säkerhet riskeras?
Är det rimligt att patienter i Sverige ska behöva åka utomlands för att få sina sjukdomar diagnostiserade och få adekvat vård?
Med förhoppning om ett svar – som jag i sådana fall kommer att publicera på min bloggsida (eftersom jag anser att det är viktigt med transparens i denna fråga): http://bokblogg.kiruna-nytt.se
Mvh!
Ola Jordán”

Här är svaret från Jill-Marie Linder, administrativ sekreterare i (V):

”Hej Ola,

Du har skrivit till Jonas Sjöstedt, som tackar för och har läst ditt mejl. Många skriver till Jonas och för att alla ska få svar måste han ta hjälp av oss på kansliet.

Har vidarebefordrat ditt mejl till våra ansvariga i socialutskottet, som ett stöd i deras fortsatta arbete. Om du vill komma i kontakt med dem, kan du mejla direkt till vår riksdagsledamot Karin Rågsjö, E-post: karin.ragsjo@riksdagen.se eller till hennes politiska sekreterare Klara Persson, E-post: klara.persson@riksdagen.se

/ Med vänlig hälsning

Jill-Marie Linder
adm sek (V)”

I brevet till Sjöstedt har insmugit sig en lapsus, i det att jag skrev att jag varit sjukskriven sedan ”fjolåret”. I själva verket vägrade läkaren på den närbelägna vårdcentralen sjukskriva mig under fjolåret, utan det var först den 14 januari som den andra läkaren som jag har haft kontakt med sjukskrev mig på 100 procent.

Ola Jordán

 

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp | Leave a comment

Det pågår en vårdskandal i det tysta

Denna artikel har publicerats i Miljömagasinet (nr. 21 – 2016)

Det pågår en vårdskandal i det tysta i Sverige, med okunniga läkare, bristfällig diagnostik och handläggare inom Försäkringskassan som fattar godtyckliga beslut baserade på de felaktiga och bristfällig diagnoser som dessa – okunniga (och i många fall arroganta) – läkare förmedlar.

Tyvärr har jag själv drabbats av detta bristfälliga – och för patienten hälsofarliga – vårdsystem. För mig började denna helvetesvandring under sensommaren i fjol när jag av minst ett fästingbett blev infekterad av borrelia och mykoplasma. Jag har under denna tid haft tre olika läkare på den närbelägna vårdcentralen, vilka alla i stort sett har misstänkliggjort de symptom som jag har berättat om. Den första läkaren nämnde i föregående, att dessa symptom som jag uppvisade kunde komma från fästingbett, och pliktskyldigt gav hon mig Doxycyklin för en niodagars kur – hon gjorde dock klart att hon inte misstänkte att jag hade borrelia. Enligt den så kallade skolmedicinen innebär en sådan Doxycyklinkur att patienten ska botas från borrelia (maximalt ges en sådan kur på 14 dagar), vilket inte är sant, och som många borreliainfekterade kan vittna om.

Eftersom mina symptom kvarstod efter denna kur vände jag mig till ett närbeläget sjukhus och fick ytterligare en kur med Doxycyklin – denna gång på 14 dagar och dubbla doser, men jag blev varken bättre eller fri från symptomen. Efter ett par veckor fick jag dock ta ett blodprov (ett så kallat Elisa-test) som dock visade ett negativ resultat – alltså att jag saknade antikroppar mot borrelia. Detta negativa test har sedan legat till grund för att jag under hela denna sjukdomsperiod inte fått någon sjukpenning, eftersom jag enligt denna diagnos inte var sjuk. Någon test av mykoplasma företog ingen av dessa läkare.

Jag började mer och mer inse att jag inom den svenska sjukvården inte skulle få reda på vilken typ av sjukdom jag hade i kroppen och reste i slutet av mars till en tysk vårdklinik. Där blev jag mött med respekt och fick ta omfattande prover, som bland annat skickades till det ansedda Armin labs i Augsburg. Dessa prover (som analyseras via ett så kallat Elispot-test) visade att jag hade både borrelia burgdorferi och mykoplasma pneumoniae, båda infektioner som obehandlade kan vara livshotande.

Eftersom den medicin som läkare föreskrev på vårdcentralen och närbeläget sjukhus inte hjälpte mig började jag söka information om så kallade alternativa mediciner – men som till exempel i Kina har tusenåriga traditioner. Fick av en expert på ortomolekylär medicin reda på ett antal örtmediciner som hjälper till att bekämpa borrelia (som obehandlad kan bli neuroborrelios, och då påverkar nervsystemet, vilket är fallet med mig). Sedan kom jag i kontakt med Stephen Harrod Buhner, en av de främsta herbalisterna i USA, och kunde själv beställa – trots en skral ekonomi – de örtmediciner som han rekommenderar både mot borrelia och mykoplasma.

Hade jag inte själv tagit reda på denna alternativa medicinering så hade jag förmodligen i dag varit hospitaliserad och blivit skickad till den ena ”specialisten” efter den andra inom det svenska vårdsystemet. Tyvärr är jag inte ensam om att varken ha fått en korrekt diagnos eller behandling i Sverige. Det är tusentals patienter som befinner sig i samma utsatta situation och många som känner sig tvingade att söka sig utomlands, trots att de får bekosta både diagnostik och vården själva. Uppenbarligen är någonting ruttet inom den offentliga sjukvården i Sverige.

Länkar:

Råd till dem som fått fästingburna infektioner
http://temp.kiruna-nytt.se/?p=1592

Stora brister bland läkare att diagnostisera och bota neuroborrelios
http://temp.kiruna-nytt.se/?p=1570

Healing Lyme Disease Coinfections – en bok som analyserar örtmedicinens fördelar
http://temp.kiruna-nytt.se/?p=1565

Ola Jordán

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp | Leave a comment

En förljugen bild av det verkliga skeendet i Odessa 2 maj 2014

Har nu – via SVT Play – åter sett Paul Moreiras rätt usla dokumentärfilm, på svenska ”Ukraina – revolutionens mörka sida”.

Tyvärr går nog många av de felaktigheter som presenteras som fakta den svenska publiken förbi (som även Ioulia Shukan och Anna Colin Lebedev påpekat gäller det nog generellt för dem som inte har satt sig in i detaljerna – speciellt eftersom denne Moreira framställer detaljer där verkligen djävulen huserar).

Som jag tidigare redogjort för ges en direkt felaktig bild av demografin i till exempel Odessa, när filmen ska redogöra för de tragiska händelserna i staden, som kulminerade med branden i Fackföreningarnas hus den 2 maj 2014.

Det påstås, nu på svenska, att en majoritet av befolkningen i Odessa är ”etniska ryssar” vilket inte stämmer men passar in på den vinkligen som Moreira antar – att våldsamheterna bottnade i ett hat mot ryssar och att alltså en minoritet av ukrainska nationella högerextremister anställde en massaker på en fredlig majoritet av framförallt äldre ”etniska ryssar” (”fattigpensionärer”) som samlats (som det framhävs flera dagar innan) framför Fackföreningarnas hus. Alltså av ideologiska/propagandistiska skäl skapas en förljugen bild av det verkliga skeendet.

Så här skrev jag i ett inlägg på Facebook – den 6 april: https://www.facebook.com/ola.jordan.14/posts/862413243884634

”Apropå filmen `Ukraina – revolutionens mörka skugga´ som ska visas på SVT, så förekommer det en direkt felaktig uppgift när det gäller befolkningsstrukturen i staden Odessa. Det påstås i filmen att en majoritet av stadens invånare är `etniska ryssar´ vilket inte är sant. Enligt en undersökning gjord i fjol så bodde det 68 procent etniska ukrainare i staden, medan 25 procent utgjordes av etniska ryssar, (https://en.wikipedia.org/wiki/Odessa ) Dokumentären analyserar överhuvudtaget inte heller vilken betydelse det som skedde i Ukraina under våren 2014 – när proryssar/ryssar ockuperade regeringsbyggnader i städer som Slovjansk, Donetsk och Lugansk och sedemera ockuperade stora landområden i dessa regioner – hade för de tragiska händelserna i Odessa den 2 maj 2014 (alltså inte endast branden vid Fackföreningens hus).
Skrev detta den 20 december i fjol för att uppmärksamma denna brist, då mot bakgrund av filmen lauffeuer – The atrocities of Odessa on May 2, 2014 [engl. subtitles] (documentary) som just gav denna förenklade bild av händelserna i Odessa:
`Är man inte insatt i skeendet i hela Ukraina (t.ex. `Krimscenariot´ och att Ryska federationens federala säkerhetstjänst låg bakom de proryska/ryska ockupanternas övertagande av flygplatser och regeringsbyggnader på Krim och i andra städer i östra Ukraina, t.ex. Slovjansk, Donetsk och Lugansk före händelserna i Odessa. Läs vad Igor Girkin, Nom de guerre `Strelkov´, och som var med och ledde detta uppdrag, dels vid ockupationen av flygplatsen i Simferopol, Krim, och att han som befälhavare även var med och tvingade ledamöter att avsätta den lokala regeringen och tillsätta en ny, vilken röstade för en anslutning av Krim till Ryska federationen, och ledde ockupationen av regeringsbyggnaden i bl.a. Slovjansk, uttalat om detta – och vad som föregick branden i Fackföreningens hus) så är det naturligtvis lätt att falla för denna dokumentär.
lauffeuer – The atrocities of Odessa on May 2, 2014 [engl. subtitles] (documentary)
https://www.youtube.com/watch?v=OErKKcuBTlY
Den som är det minsta intresserad av vad som föregick händelsen vid Fackföreningarnas hus i Odessa bör se denna dokumentär:
`2 maj. Utan myter´
«2 мая. Без мифов»
https://www.youtube.com/watch?v=fG-21ChuofA´


Så här skriver Ioulia Shukan och Anna Colin Lebedev:

”Why do I have the feeling I’ve been fooled?
/…/ The film is full of small and large factual errors that will shock specialists of contemporary Ukraine but will probably pass unnoticed by the general public. For example, the report begins with a long shot of the extreme right-wing Azov battalion with its armbands and flags. In a voice-over the journalist says these flags and extremist signage were present on the Maidan. Not true: the Azov Battalion was created in May 2014, two months after the end of the Maidan Revolution.”

Ola Jordán

 

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp | Leave a comment

Råd till dem som fått fästingburna infektioner

Mina råd till dem som får en fästingburen sjukdom framöver – eller känner  av symptom exempelvis från borrelia, mycoplasma, bartonella, babesia och rickettsia; vissa av dem kan även smittas av andra insekter.

Råden är baserade på mina egna erfarenheter av den offentliga sjukvården och mina kontakter med Försäkringskassan: Diagnostisera dig företrädesvis i Tyskland.

Om du är intresserad av örtmediciner, ta fasta på det Stephen Harrod Buhner skriver (han har ett ”kärnprotokoll” för borrelia och de flesta andra fästingburna infektionerna och även rekommendationer beroende på vilka symptom man har).
Det går utmärkt att beställ dessa mediciner via nätet. Det är så jag har gått tillväga sedan november i fjol.

Sedan dess – när jag insåg att de allmänpraktiserade kvacksalvarnas (som själva kallar sig för läkare – de är utbildade men inte BILDADE) standardmedel – doxycyklin – inte fungerade för mig och kom i kontakt med en expert på ortomolekylär medicin – började jag att kurera mig själv med örtmediciner (har själv sedan slutet av september i fjol utgått från att jag har haft neuroborrelios, alltså obehandlad borrelia).

När jag sedan början av året upptäckte Buhner så har jag kunnat rikta in dessa örtmediciner direkt på de i Tyskland konstaterade infektionerna: Borrelia burgdorferi och mycoplasma pneumoniae (samt via mörkfältsmikroskopi – som typiskt nog inte är tillåtet att använda i offentliga sjukvården – candida och att jag hade för mycket tungmetaller i blodet, samt hade brist på vitala bakterier i tarmsystemet; alla symptom/brister som jag överhuvudtaget inte fått någon diagnos på av dessa svenska kvacksalvare.
Dessa rön via mörkfältsmikroskopin följdes upp med ett avföringsprov som också analyserades grundligt på ett tyskt laboratorium och bekräftade/verifierade mikroskopi-analysen).

Sammantaget kan sägas att jag har blivit vanvårdad (=ingen vård) inom den offentliga sjukvården i Sverige (vilket jag kommer att gå vidare med till patientnämnden och förhoppningsvis även en IVO-utredning) och respektfullt och grundligt undersökt av en naturläkare (och fått analyser gjorda av välrenommerade laboratorier) i Tyskland.

Jag har fortfarande kontakt med denna naturläkare och brevledes förhör mig om de mediciner jag tar enligt hennes bedömning är riktiga – utgående från provtagningarna och analyserna i Tyskland. Jag har även haft brevkontakt med Armin Schwarzbach (som förestår Armin labs i Augsburg) och ytterligare en tysk läkare som är beredda att bekräfta mina testresultat för Försäkringskassan som har stoppat all utbetalning till mig sedan den 14 januari, bland annat med motiveringen att jag inte har borrelia eftersom Elisa-testet var negativt.

Det är på den infantila nivån som de svenska läkarna=kvacksalvarna är och i symbios med inkompetenta tjänstemän på Försäkringskassan är beredda att ruinera och förnedra patienterna. Vansinne är bara förnamnet.

Länk:
Stephen Harrod Buhners sida om borrelia och andra infektioner som kan orsakas av fästingbett:
http://buhnerhealinglyme.com

Ola Jordán

 

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp | Leave a comment

Lenin om bekämpandet av storrysk chauvinism

Viktig text om den nationella frågan, i synnerhet när det gäller den storryska chauvinismen, och de skiljda åsikterna i denna fråga mellan Lenin och Stalin (och även mellan Lenin och Luxemburg).
Denna fråga är fortfarande av stor betydelse när det gäller motsättningarna mellan Ukraina och Ryska federationen.
Det bör anmärkas att artikelförfattaren har fel – och Lenin hade rätt – när det gäller distinktionen mellan ett förtryckande lands nationalism och ett förtryckt lands nationalism, som Lenin beskriver på detta sättet:
”A distinction must necessarily be made between the nationalism of an oppressor nation and that of an oppressed nation, the nationalism of a big nation, and that of a small nation.”

Important text regarding the national question, particularly when it comes to the Great Russian chauvinism, and the different opinions on this question between Lenin and Stalin (and also between Lenin and Luxemburg).
This issue is still of great importance in terms of the contradictions between Ukraine and Russian Federation.
It should be noted that the author is wrong – and Lenin was right – when it comes to the distinction between nationalism in a country that oppresses and an oppressed country’s nationalism, which Lenin describes in this way :

”A distinction must necessarily be made between the nationalism of an oppressor nation and that of an oppressed nation, the nationalism of a big nation, and that of a small nation.”

Här ett längre citat ur texten:
Here is a longer quote from the text:
”Lenin was convinced that any future union of proletarian states had to be a voluntary one. This was why the first declarations of the new Soviet power stated that each national territory had the right to determine its own future `up to the point of secession´. Rosa Luxemburg castigated this policy as allowing the local bourgeoisie, with the aid of German imperialist forces, to take over working class territory as in Finland and the Ukraine. This was true enough but it is unlikely that any policy statement actually made much difference since the Bolsheviks were in no position to materially help their working class allies in these areas in 1918. It was only after the collapse of German imperialism that the Russian Civil War could enter, for example the Ukraine. By 1920, at the Ninth Party Congress, Lenin was already warning `Scratch some communists and you will find Great Russian chauvinists.´

With over 70% of the Communist Party membership being of Great Russian origin Lenin was concerned about this, but the worst `Great Russian chauvinists´ were actually from the minority nationalities of the former Tsarist Empire. First amongst these was the Georgian, Stalin, who by virtue of his origins, had been made Commissar for Nationalities following the October Revolution.”

Georgia on His Mind: Lenin’s Final Fight against “Great-Russian Chauvinism”

Källor: I texten ”On the Program of the Party (1915)” uttrycker Lenin sig på följande sätt: ”Scratch some Communists and you will find Great-Russian chauvinists.” och ”In my opinion such a Communist is a Great-Russian chauvinist.”

Här är källhänvisningarna som redovisas i artikeln:

(1) The telegram is in V.I. Lenin Collected Works Volume 35 (Progress Publishers 1966 edition). This was the first time it had appeared in English.

(2) E.H. Carr The Bolshevik Revolution Volume 1 p.352. The delegation included Kautsky, Vandervelde and Ramsey Macdonald. The Menshevik-dominated Government of Jordania had come to power in 1918 via the local soviets but had then entered into a coalition with local bourgeois nationalists. Lenin now seemed to have considered that as the question of proletarian power had been settled it was now possible to re-engage with Menshevism.

(3) Carr, loc cit p.354. This letter does not appear in the English version of Lenin’s Collected Works (Volume 35) but Carr is quoting the original Russian Sochineniya (Vol 26). The English version does have other telegrams to the Military Revolutionary Committee of Georgia, and Ordzhonikidze, which state similar things, such as,

you are instructed…to observe particular respect for the sovereign bodies of Georgia; to display particular attention and caution in regard to the Georgian population.

Vol. 35, p479

(4) Quoted in Roy Medvedev Let History Judge, p71.

(5) And, of course in his lifetime he was to surpass the Tsars. Although he failed to recapture Finland in the Winter War of 1940, he not only re-invaded the Baltic States but after the Second World War established a physical empire over virtually all Eastern Europe. It is not accidental that Putin today makes constant reference to the achievements of Stalin’s Great Patriotic War.

(6) “Autonomisation” was Stalinspeak to criticise those who advocated a true federation in the USSR. Lenin in the document says that the real issue is the nature of the USSR.

(7) All the quotations from this document are taken from Lenin Selected Works, Vol 3, pp 687-692.

(8) For a more incisive analysis of the nature of Stalinism see “Stalinism is Anti-communism” inInternationalist Communist 22. [£3 including postage from our group address]. A corrected version has been published as a pamphlet, Stalin and Stalinism by the Internationalist Workers Group, our US comrades. It is $1 plus postage from PO Box 14173, Madison, WI 53708-0173.”

Ola Jordán

 

Posted in Bibliotek och litteratur, Om folkens kamp | Leave a comment

Lättfattligt om den fejkade rättegången mot Nadja Savtjenko

I denna text – som jag har översatt – påvisas varför rättegången mot den ukrainske medborgaren, helikopterpiloten i den ukrainska armén – och parlamentsledamoten – Nadja Savtjenko var en fejk och lämnar många frågor obesvarade – till exempel vilka som är skyldiga till de två ryska journalisterna död. Den bör läsas av dem som är det minsta intresserad av skeendet och motsättningarna mellan Ukraina och Ryska federationen. Heder åt Марк Марич/Mark Maritj som har lagt ut texten på sin Fb-sida:

”Jag ska på ett lättfattligt sätt försöka att förklara för dem, som inte har följt Savtjenko-fallet, varför denna process är en katastrof för den ryska rättskipningen.

1. Framförallt eftersom denna process inte är avslutad, men har dolt de skyldiga till journalisternas död. Och skyldiga finns. På vilket sätt kunde journalisterna olagligt korsa gränsen till Ukraina? Varför hade de ingen ukrainsk ackreditering? Hur var de i stånd att dyka upp på en plats bombarderad av tunga granatkastare? Varför hade de ingen hjälmar eller västar med påskrift att de var från ”media”?
Inget svar, och nu kommer ingen att leta mer efter detta – enligt undersökningen har en konstaterats `skyldig´.

2. Själva processen är en parodi på rättskipning. Kom ihåg att en undersökning är till för att finna objektiva bevis på en människas skuld. I stället har undersökningen hävdat att det fanns en teoretisk möjlighet att Savtjenko hade bidragit till journalisternas död. Varje karl kan på samma sätt bli anklagad för våldtäkt – den teoretiska möjlighet finns. Det verkar som om domaren aldrig hade hört talas om oskuldspresumtionen.

3. Vi kan titta närmare på blott en episod

Enligt åtalet justerade Savtjenko eldgivningen från ett 35-meter högt torn. Det nedre trappsteget till tornet befinner sig på en höjd av 6,8 meter – en skyddsåtgärd. Enligt åtalet klättrade Savtjenko själv – med en skadeskjuten hand – upp till detta torn med en kikare, en walkie-talkie och en pistol.
Hur? Hon kunde ha haft med sig en egen stege.

Vidare påstås att Savtjenko, från ett avstånd på tre kilometer justerade artillerielden, inte utifrån separatisternas skjutposition, utan bredvid där journalister var belägna, som till utseendet inte är annorlunda än andra människor.
Varför? Utav hat mot ryssar.

Samtidigt, att döma av telefonräkningen, befann hon sig redan en halvtimme innan eldgivningen i fångenskap i Lugansk. Dessutom bekräftas detta av ett vittnesmål från den milisman, som var biträdande befälhavare för bataljon som fångade Savtjenko.
Hur förklarar man detta i undersökningen? Inte på något sätt – dessa uppgifter är helt enkelt inte kopplade till fallet

och så är det på alla punkter

P.S.
Och speciellt för dem som tror att Savtjenko fortfarande förtjänar straff, till och med även om undersökningen inte har visat hennes skuld. I morgon kan ni dömas för ett mord ni inte har begått. Och alla era bevis på oskuld kommer helt enkelt inte att övervägas av domstolen. Men i teorin kunde ju ni ha dödat?
Skyldig. 22 år gammal. Tänk på det – vill ni ha en sådan rättskipning för ert land.
Låt mig påminna er, förresten, att Breivik för bevisade mord på 77 personer fick 21 år.

Här är originaltexten:
”Попробую на пальцах объяснить тем, кто не следил за делом Савченко, почему этот процесс – катастрофа для российского правосудия.
1. Прежде всего потому, что этот процесс не установил, а скрыл виновных в гибели журналистов. А виновные есть. Каким образом журналисты незаконно пересекли границу с Украиной? Почему у них не было украинской аккредитации? Как они оказались на обстреливаемой позиции тяжелых минометов? Почему у них не было ни касок, ни бронежилетов, ни надписей «пресса»?
Нет ответов, а теперь их и никто искать не будет – следствие установило «виновного».
2. Сам процесс – это пародия на правосудие. Напомню, что задачей следствия является доказательство вины человека. Вместо этого следователи доказывали, что у Савченко была теоретическая возможность способствовать гибели журналистов. Любого мужчину можно таким же образом обвинить в изнасиловании – у него же была теоретическая возможность. Такое впечатление, что судьи никогда не слышали о презумпции невиновности.
3. Рассмотрим только один эпизод
По версии обвинения, Савченко корректировала огонь с этой 35-метровой вышки. Нижняя ступень лестницы на вышку находится на высоте 6,8 метра – это антивандальная мера. По версии обвинения, на эту вышку Савченко забралась одна – с простреленной рукой, биноклем, рацией, автоматом.
Как? А у нее могла быть с собой лестница.
Далее, якобы, с расстояния в три километра Савченко корректировала огонь артиллерии не по огневой позиции сепаратистов, а по стоящим рядом журналистам, которые по внешнему виду никак не отличались от других людей.
Зачем? А из ненависти к россиянам
При этом, судя по телефонному биллингу, за полтора часа до начала обстрела она уже находилась в плену в Луганске. Более того, это подтверждается и показаниями боевика, который был помощником командира батальона, который захватил Савченко
Как это объясняет следствие? А никак – эти данные просто не приобщены к делу
и так по всем пунктам
p.s.
И специально для тех, кто считает, что Савченко все равно заслужила наказание, даже если следствие не доказало ее вины. Завтра вас могут осудить за убийство, которого вы не совершали. А все ваши доказательства невиновности суд просто не станет рассматривать. Но ведь теоретически вы могли убить?
Виновны. 22 года. Подумайте об этом – хотите вы такое правосудие для своей страны.
Напомню, кстати, что Брейвик за доказанное убийство 77 человек получил 21 год

Lär mer om rättegången mot Nadja Savtjenko:
Nadiya Savchenko is Innocent, and Here’s the Proof

Ola Jordán

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp, Underrättelsetjänster | Leave a comment

Stora brister bland läkare att diagnostisera och bota neuroborrelios

Jag tillhör dem som av läkare på både vårdcentral och närsjukhus inte har fått diagnosen neuroborrelios och bartonella, så kallade fästingburna sjukdomar, detta trots att jag uppvisar flera av de vanligaste symtomen, t.ex. borreliaartrit, det vill säga värk och stelhet i hand- och fotleder.

Detta har inneburit ett onödigt lidande och tidsödande arbete för att själv kunna hitta rätt medicinering och få hjälp av experter på dessa sjukdomar.

Mina erfarenheter visar tyvärr också på de brister och tillkortakommanden som präglar den så kallade skolmedicinen när det gäller denna typ av sjukdomar, trots den omfattande informationen som ges på de offentliga sjukvårdsinrättningarna om t.ex. borrelia.

De läkare som jag träffat har endast ordinerat antibiotika (bland annat flera kurer med Doxycyklin), men denna antibiotika har inte kunnat bota sjukdomarna och de av borrelian och bartonellan framkallade inflammatoriska symptomen och påverkan på nervsystemet.

Förutom att läkarna inte lyckats ställa rätt diagnos (det är allmänt känt att varken blodprov eller ryggmärgsprov med 100 procents säkerhet kan fastslå att patienter drabbats av dessa sjukdomar, vilket jag också erfarit) har de också visat en misstänksamhet mot att symptomen inte har med neuroborreliosen/bartonellan att göra; det handlar, förutom värk och stelhet i hand- och fotleder, även känselbortfall i framförallt händer, fötter och ansikte samt synrubbningar och ljudöverkänslighet. Dessutom hjärtklappning, trötthetsanfall och koncentrationssvårigheter.

Dessa läkare har uttalat att symptomen kan ha framkallats av t.ex. stress, utan att gå djupare in i sjukdomsförloppet eller ta fasta på den kunskap som finns om dessa sjukdomar bland ledande forskare i t.ex. USA, bland andra Stephen Buhner ( http://buhnerhealinglyme.com/ ).

Eftersom jag inte har fått den hjälp av den offentliga sjukvården som jag kunde förväntat mig, har jag istället vänt mig till den så kallade alternativa medicinen; till exempel kunniga inom ortomolekylär- och örtmedicin, vars inställning är att stärka patientens eget immunförsvar med exempelvis probiotika, istället för att ge antibiotika.

För att råda bot på dessa brister och för att undvika onödigt lidande bland dem som drabbas av dessa sjukdomar så borde socialstyrelsen (och läkemedelsverket) förorda att även läkare inom den offentliga sjukvården får möjlighet att ordinera de läkemedel som jag själv – med hjälp av experter inom den alternativa medicinen – fått beställa (många av dem går inte att få tag på i Sverige) och ta ansvar för rätt dosering med mera.

När det gäller neuroborrelios och bartonella är min erfarenhet att bland andra parkslide (Fallopia japanica), kardvädd (Dipsacus sylvestris), samento och cat claw (Uncaria tomentosa) är de mest effektiva medlen, alltså örtmedicin som läkare inom den offentliga sjukvården inte kan/får ordinera.

Ola Jordán

Fotnot: Denna text – med smärre ändringar (och att ett fel har smugit sig in i den texten: istället för tistelrot ska det vara kardvädd , vilket jag har rättat i denna nätversion) – har publicerats i Miljömagasinet (nr 5 – 5 februari 2016).

Se även:
Utred alternativa läkemedel och behandlingsmetoder

 

Posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp | Leave a comment